Victoria Goddard

I’m the General Manager at Theatr Mwldan and the designated premises supervisor for the building which also means I hold a Personal Licence (handy for running a pub!). Prior to Mwldan I worked at Folly Farm as the Marketing and Education Manager and before that I’ve worked in various Theatre’s as a freelance Stage Manager or Education practitioner.

I have worked part time in pubs as a supplement income for 25 years (until my current job at Mwldan) and I’ve done holiday cover for pubs too so I know how to pull a pint and can to a nifty shamrock on a pint of Guinness. Local pubs I’ve worked at include the 3 Horse Shoes in Cenarth for several years and The Plough in Newcastle Emlyn.

We moved to St Dogmaels/Llandudoch 5 years ago and our children go to the local school. We used to live near Capel Iwan where we saw what happened to the community spirit when the local pub ‘The Fox and Hounds’ closed. You don’t have to be a regular drinker in a local pub to know how important it is for the community and local economy, pubs inject an average of £80k into their local economy each year; employing local people, buying in beer and food from local suppliers etc. Villages with a thriving pub are 40/50% more likely also to have community social events and activities and a community run pub has even more support and activity opportunities. Finally though, on a completely selfish note, The White Hart/Yr Hedd Gwyn needs saving, so I get my fortnightly quiet Thursday nights in while the Hubby goes to the Pub Quiz!

Fi yw Rheolwr Cyffredinol Theatr Mwldan a goruchwyliwr dynodedig yr adeilad, sydd hefyd yn golygu bod gennyf Drwydded Bersonol (defnyddiol ar gyfer rhedeg tafarn!). Cyn Theatr Mwldan, bûm yn gweithio yn Folly Farm fel Rheolwr Marchnata ac Addysg, a chyn hynny bum yn gweithio mewn gwahanol Theatrau fel Rheolwr Llwyfan llawrydd neu ymarferydd Addysg.

Am 25 mlynedd rwyf wedi gweithio rhan amser mewn tafarndai er mwyn ennill incwm atodol (tan fy swydd bresennol) ac rwyf wedi gweithio fel gorchudd gwyliau i dafardai, felly rydw i’n gwybod sut i dynnu peint o Guinness gyda shamrock tlws ar ei ben. Rwyf wedi gweithio mewn sawl tafarn lleol megis Tafarn Tair Pedol yng Nghenarth am nifer o flynyddoedd ac hefyd Y Plough yng Nghastell Newydd Emlyn.

Symudom i Landudoch 5 mlynedd yn ôl ac mae ein plant yn ddisgyblion yn yr ysgol gynradd. Roeddem arfer byw ger Capel Iwan lle gwelsom beth ddigwyddodd i’r ysbryd cymunedol pan gaeodd y dafarn lleol ‘The Fox and Hounds’. Does dim rhaid i chi fod yn yfwr rheolaidd mewn tafarn lleol i wybod pa mor bwysig yw hi i’r gymuned ac i’r economi leol. Ar cyfartaledd, mae tafarndai yn chwistrellu rhyw £80.000 i’r economi leol pob blwyddyn; cyflogi pobl lleol ac yn prynu cwrw a bwyd gan gyflenwyr lleol ac ati. Mae pentrefi gyda thafarndai sy’n ffynnu yn fwy tebygol hefyd o gael digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol cymunedol ac mae gan dafarn sy’n cael ei rhedeg gan y gymuned fwy o gyfleoedd cymorth a gweithgarwch hyd yn oed. Yn olaf, ar nodyn cwbl hunanol, mae angen achub yr Hydd Wen er mwyn i mi gael tawelwch pob yn ail nos Iau, gan bod fy ngwr yn mynd i’r cwis tafarn yna!

Translate »