Mike James

I was born in St. Dogmaels/Llandudoch as was my father and grandfather. Married to Sian and have two daughters, Fern and Rhiannon. My family and our village are my life and so proud as well.

I was Clerk for St. Dogmaels/Llandudoch Community Council for 7 years. In November 2010 I was elected to represent St. Dogmaels/Llandudoch Ward on Pembrokeshire County Council. I am also a member of Pembrokeshire Coast National Park Authority since 2010. Chairman for 4 years and Chairman of National Parks Wales, including Brecon and Snowdonia for 2 years. I am a Governor in Ysgol Llandudoch and Ysgol y Frenni. Member of the Dyfed Powys Police and Crime Panel. Trustee of Ceredigion Citizens Advice Bureau. Deacon and Trustee at Capel Blaenwaun.

Along with my family, Llandudoch is my life.There are some things within a community that we can not lose, a village pub is one. It is a meeting place for family, friends and visitors. Making new friends. Tourism is vital for our community, a welcoming watering hole brings tourists back. The “White Hart Community Inn” is a group of volunteers who are totally committed to the cause. We are all going to do the ground work but it is the shareholders and peer to peer people who will determine if we are successful.
YOUR VILLAGE NEEDS YOU.

Cefais fy ngeni yn Llandudoch yn yr un modd â fy nhad a fy nhad-cu. Yn briod â Sian ac mae ganddi ddwy ferch, Fern a Rhiannon. Fy nheulu a’m pentref ni yw fy mywyd ac mor falch hefyd.

Roeddwn yn Glerc i Gyngor Cymuned Llandudoch am 7 mlynedd. Ym mis Tachwedd 2010, cefais fy ethol i gynrychioli Ward Llandudoch ar Cyngor Sir Penfro. Rwyf hefyd yn aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro ers 2010. Cadeirydd am 4 blynedd a Chadeirydd Parciau Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys Aberhonddu ac Eryri am 2 flynedd. Rwy’n Llywodraethwr yn Ysgol Llandudoch ac Ysgol y Frenni. Aelod o Banel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys.

Ynghyd â’m teulu, Llandudoch yw fy mywyd. Mae rhai pethau mewn cymuned na allwn eu colli, mae tafarn y pentref yn un. Mae’n fan cyfarfod ar gyfer teulu, ffrindiau ac ymwelwyr. Gwneud ffrindiau newydd. Mae twristiaeth yn hanfodol i’n cymuned, mae twll dyfrio croesawgar yn dod â thwristiaid yn ôl. Mae “White Hart Community Community” yn grŵp o wirfoddolwyr sydd wedi ymrwymo’n llwyr i’r achos. Rydym i gyd yn mynd i wneud y gwaith sylfaenol ond y cyfranddalwyr a’r bobl gyfoedion sy’n penderfynu a fyddwn yn llwyddiannus.
MAE EICH PENTREF YN ANGEN CHI.

 

 

Translate »