Julie Owen

Background
Born in Port Talbot, trained as a teacher in Carmarthen and then spent 25 years teaching, 8 years running a business and 7 years working at an open air museum as a Victorian! – all in England. Moved to St Dogmaels/Llandudoch in July 2018 and currently having a bit of a ‘gap year’ travelling around the UK in our motorhome.

Other Information
Always been involved in school PTA’s and more recently the WI. I led a community project called ‘Broseley Totally Locally’ in my previous town which drew together lots of groups and businesses to keep the town thriving. I’m a real fan of independent businesses. I have spent years researching my family history and am currently researching the people who lived in our house, many of whom probably used The White Hart/Yr Hedd Gwyn.

Vision
Having always wanted to return to Wales we chose to come and live in St Dogmaels/Llandudoch after visiting because we could feel the sense of community. We want to be fully part of the community and as our garden overlooks The White Hart we want to see it thrive and be used by residents and visitors.

Cefndir

Wedi’i eni ym Mhort Talbot, wedi ei hyfforddi fel athrowes yng Nghaerfyrddin ac yna wedi treulio 25 mlynedd yn dysgu, 8 mlynedd yn rhedeg busnes a 7 mlynedd yn gweithio mewn amgueddfa awyr agored fel person Fictoraidd! – i gyd yn Lloegr. Symudais i Llandudoch ym mis Gorffennaf 2018 ac ar hyn o bryd mae ganddynt flwyddyn ‘bwlch’ yn teithio o amgylch Prydain yn ein modur gwersylla.

Gwybodaeth arall

Roeddwn bob amser yn rhan o Gymdeithasau Rhieni ac Athrawon yr ysgol ac yn fwy ddiweddar, Sefydliad y Merched. Arweiniais brosiect cymunedol o’r enw ‘Broseley Totally Locally’ yn fy nhref flaenorol a ddaeth â llawer o grwpiau a busnesau at ei gilydd i cadw’r dref yn llwyddiannus. Rwy’n gefnogwr go iawn o fusnesau annibynnol. Rwyf wedi treulio blynyddoedd yn ymchwilio hanes fy nheulu ac ar hyn o bryd rwy’n ymchwilio’r bobl oedd yn byw yn ein tŷ, llawer ohonynt yn ôl pob tebyg yn ddefnyddio’r The White Hart.

Gweledigaeth

Ar ôl dychwelyd i Gymru roeddem wedi dewis dod i fyw yn Llandudoch ar ôl ymweld oherwydd gallem deimlo’r gymuned. Rydym eisiau bod yn rhan lawn o’r gymuned ac wrth i’n gardd edrych dros The White Hart rydym am ei weld yn ffynnu ac yn cael ei ddefnyddio gan drigolion ac ymwelwyr.

Translate »