Jo Pitt

I originally moved to the village with my family seven years ago to develop the former Bethsaida Chapel into a bed and breakfast which I now own and manage. Previously I worked for 25 years in the private and public sectors in Human Resource roles. During that time I advised on employment law matters and worked with senior management teams to restructure businesses to increase profitability and performance.
I was previously MCIPD qualified (Human Resource qualified), but I’ve let that lapse being focussed on hospitality. Not yet a Welsh speaker, but I try.
I love this village and the community. I want to support and grow an active and successful community pub, that welcomes residents and visitors to the area by providing quality locally sourced food and drink throughout the year. I hope that the involvement of the community group will encourage other residents and visitors to enjoy this venue which has been at the heart of the village for 250 years.

Yn wreiddiol, symudais i’r pentref gyda fy nheulu saith mlynedd yn ôl i ddatblygu’r hen Gapel Bethsaida i fod yn wely a brecwast. Erbyn hyn rwyf yn berchen ar y busnes ac yn ei reoli. Cyn hynny, bûm yn gweithio am 25 mlynedd yn y sectorau preifat a chyhoeddus mewn rolau Adnoddau Dynol. Yn ystod y cyfnod hwnnw cynghorais ar faterion cyfraith cyflogaeth a gweithiais gydag uwch dimau rheoli i ailstrwythuro busnesau i gynyddu proffidioldeb a pherfformiad.
Cefais fy nghymhwyso’n flaenorol fel MCIPD (cymwysedig mewn Adnoddau Dynol), ond erbyn hyn rwyf wedi arallgyfeirio i ganolbwyntio ar lletygarwch. Nid wyf yn siarad Cymraeg yn dda eto ond rwyf yn gwneud fy ngorau.
Rwyf wrth fy modd â’r pentref hwn a’r gymuned. Rwyf am gefnogi a thyfu tafarn gymunedol weithgar a llwyddiannus, sy’n croesawu preswylwyr ac ymwelwyr i’r ardal trwy ddarparu bwyd a diod lleol o ansawdd drwy gydol y flwyddyn. Gobeithiaf y bydd ymglymiad y grŵp cymunedol yn annog trigolion ac ymwelwyr eraill i fwynhau’r lleoliad hwn sydd wedi bod yng nghalon y pentref ers 250 mlynedd.

Translate »