Jane Roberts

I was born a few miles from Heathrow airport, and lived there all my life, until moving to St Dogmaels seven years ago. I have always felt an affinity with Wales. Many of the teachers who inspired me at school were Welsh.

I trained as a teacher and taught maths in a secondary school in Slough, Berkshire, before joining HM Customs & Excise. I was there for eighteen years as a VAT inspector, during which I visited many businesses, including quite a few pubs.

I met my partner, Mick, in Snowdonia on a walking event he organised, and we holidayed in Pembrokeshire for nine years. When we decided to move, we stayed in St Dogmaels/Llandudoch while house viewing, and were struck by the warmth of the community spirit in the village. When we moved here, to Cwm Degwel, in 2012, with Mick’s parents, it felt like coming home.

Since living here, I have worked in finance: in the RDP team in Ceredigion Council, at Cardigan Castle, for PLANED, and now as a school finance administrator and for Dolen Teifi. All my jobs have involved contact with local groups, and re-enforced how important a strong sense of community is. When I lived in Feltham there were four pubs within walking distance. When I visited last year, all were gone – three are Tesco Expresses, one is a block of flats. It is such a privilege to be involved in the campaign to buy The White Hart/Yr Hedd Gwyn, which has brought together so many of us who really value the idea of community, and don’t want to lose our local pub.

Cefais fy ngeni ychydig filltiroedd o faes awyr Heathrow, a bues i’n byw yno ar hyd fy oes, nes symud i Llandudoch saith mlynedd yn ôl. Rwyf bob amser wedi teimlo cysylltiad â Chymru. Roedd llawer o’r athrawon a wnaeth fy ysbrydoli yn yr ysgol yn Gymraeg.

Fe wnes i hyfforddi fel athro a dysgu mathemateg mewn ysgol uwchradd yn Slough, Berkshire, cyn ymuno â Thollau Tramor a Chartref EM. Bûm yno am ddeunaw mlynedd, fel arolygydd TAW, pan ymwelais â llawer o fusnesau, gan gynnwys cryn dipyn o dafarndai.

Cyfarfûm â fy mhartner, Mick, yn Eryri ar ddigwyddiad cerdded a drefnodd, a buom yn gwyliau yn Sir Benfro am naw mlynedd. Pan benderfynon ni symud, fe wnaethon ni aros yn St Dogmaels wrth edrych ar y tŷ, a chael ein taro gan gynhesrwydd yr ysbryd cymunedol yn y pentref. Pan symudon ni yma, i Cwm Degwel, yn 2012, gyda rhieni Mick, roedd yn teimlo fel dod adref.

Ers byw yma, rwyf wedi gweithio ym maes cyllid: yn nhîm y Cynllun Datblygu Gwledig yng Nghyngor Ceredigion, yng Nghastell Aberteifi, i PLANED, ac yn awr fel gweinyddwr cyllid ysgol ac i Dolen Teifi. Mae fy holl swyddi wedi cynnwys cyswllt â grwpiau lleol, ac wedi gorfodi pa mor bwysig yw ymdeimlad cryf o gymuned. Pan oeddwn i’n byw yn Feltham roedd pedair tafarn o fewn pellter cerdded. Pan ymwelais y llynedd, roedd pob un wedi diflannu – tri yw Tesco Expresses, mae un yn floc o fflatiau. Mae’n gymaint o fraint cael bod yn rhan o’r ymgyrch i brynu The White Hart, sydd wedi dwyn ynghyd gynifer ohonom sydd wir yn gwerthfawrogi’r syniad o gymuned, ac nad ydyn nhw eisiau colli ein tafarn leol.

Translate »