Beryl Rees

I was raised in the village, as were generations of my family before me. I received my early education in the village school before moving on to Ysgol Uwchradd Aberteifi and University. I returned to live in the village in 2003, although close connections meant that I was a very frequent visitor in the intervening years. My vocation was teaching, predominantly History, Economics and Business, but I have also spent some time running a business.

Although I have now retired from teaching I still work for the examination board, WJEC, mainly as the Chief Examiner for Business. I am a member of many organisations in the village. I am the Secretary for Merched y Wawr and run and organise the Pensioners’ Luncheon Club. Additionally, I am a community councillor and a governor for the village school.

The White Hart/Yr Hedd Gwyn has been a feature in the village for centuries, a place to meet and gossip. It is a homely and friendly place, no-one who sits in The White Hart/Yr Hedd Gwyn is lonely! Although it has seen many changes in the village over the centuries it has not lost this virtue. I would like to see The White Hart/Yr Hedd Gwyn keep and enhance its friendly and welcoming character, becoming the hub for village organisations and all villagers. I see The White Hart/Yr Hedd Gwyn as a place where everyone can enjoy and socialise.

Cefais fy magu yn y pentref fel cenedlaethau o’m teulu o’m blaen. Cefais fy addysg cynnar yn ysgol y pentref cyn symud ymlaen i Ysgol Uwchradd Aberteifi a’r Brifysgol.
Dychwelais i fyw yn y pentref yn 2003, er bod cysylltiadau agos yn golygu fy mod wedi bod yn ymwelydd cyson iawn ar hyd y blynyddoedd.
Fy ngalwedigaeth oedd dysgu, Hanes Economeg a Busnes yn bennaf, er fy mod hefyd wedi treulio cyfnod yn rhedeg busnes.

Erbyn heddiw rwyf wedi ymddeol o ddysgu ond yn dal i weithio i CBAC, y bwrdd arholi, yn bennaf fel Prif Arholwr Busnes. Rwyf hefyd yn aelod o sawl mudiad yn y pentref, yn ysgrifennydd Merched y Wawr ac yn rhedeg a threfnu Clwb Cinio yr Henoed. Yn ogystal, rwyf yn gynghorydd cymunedol ac yn lywodraethwr ar ysgol y pentref.

Mae’r “White Hart” wedi bod yn nodwedd yn y pentref ers canrifoedd, yn le i gwrdd a chael clonc. Mae yn le cartrefol a chroesawgar, nid oes unrhywun yn unig wrth eistedd yn y “White Hart”! Er ei fod wedi gweld newidiadau mawr yn y pentref dros y canrifoedd nid yw wedi colli’r rhinwedd yma. Hoffwn weld y “White Hart” yn cadw ac yn ymestyn y cymeriad croesawgar yma wrth ddod yn ganolfan i fudiadau a thrigolion y pentref, yn enwedig mudiadau Cymreig. Gwelaf y “White Hart” yn fan lle gall pawb fwynhau a chymdeithasu.

Translate »